+100%-
  • ਵੱਡੇ/ਛੋਟਾ
  • Plus
  • Minus

ਦਸਤਾਵੇਜ

ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਗਾਈਡ
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਾਈਡ
ਆਓ ਧਿਆਨ ਬਦਲੀਏ
ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿੱਟ
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ
ਜਦੋਂ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) ਵਾਲਾ ਵਿ ਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਤੇਜ਼ ਵੇਰਵਾ ਤੇਜ਼ ਵੇਰਵਾ ਤੇਜ਼ ਵੇਰਵਾ

ਮੈਨੂੰ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਹੈ
ਮੈਂ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ
ਸਮਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ