• Teksto
  • Plus
  • Minus

Mga Dokumento

Isang Gabay sa Resource
Isang praktikal na gabay
Pagpapalit Perspektibo
Kit Para sa Pagkakakilanlan
Mga locating device o aparato (para sa paghahanap)
Kapag ang taong may Alzheimer’s ay nawawala
Mga dapat gawin kapag natagpuan na ang taong nawala
Ako ay may Alzheimer’s
Ako ay nagbibigay suporta sa taong may Alzheimer’s
Makakatulong ang komunidad