• எழுத்துக்கள்
  • Plus
  • Minus

ஆவணங்கள்

ஒரு ஆதார வழிகாட்டி
ஒரு நடைமுறை வழிகாட்டி புத்தகம்
கவனத்தைத் திசை திருப்பல
அடையாளம் காண உதவும் தொகுப்பு
தேடிக்கண்டுபிடிக்க உதவும் கருவிகள்
அல்ஸைமர் இருக்கும் ஒருவர் காணாமல் போகும்போது
காணாமல் போன சம்பவத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் சேரும்போது என்ன செய்ய வேண்டும்
எனக்கு அல்ஸைமர் இருக்கிறது
நான் அல்ஸைமர் இருப்பவர்களுக்கு உதவி செய்கிறேன்
சமுதாயம் உதவி செய்யலாம்